SIDA

Att skänka pengar för att på olika sätt hjälpa människor som har det svårt i olika delar i världen är någonting som ligger många nära hjärtat. Förutom att du har möjligheten att själv lägga en slant i en bössa eller göra en månatlig inbetalning, så betalar svenska folket även bistånd via våra skattepengar, det så kallade statliga biståndet. Den största delen av det svenska statliga biståndet fördelas av Sida (Swedish International Development Cooperation Agency). Sida är en statlig myndighet som har som syfte att hjälpa människor i fattiga länder att hjälpa sig själva, genom att förbättra deras förutsättningar. Eftersom myndigheten lyder under Utrikesdepartementet, sätter Sveriges Riksdag och Regering upp de ekonomiska ramarna för Sidas arbete, samt bestämmer vilka länder man ska samarbeta med. Inom de ramar Sida får, bestämmer de sedan själva hur de ska lägga upp sitt arbete. 900 människor arbetade på Sida 2008, varav 190 i utlandstjänst, på ambassader och ambassadkontor i ett 50-tal länder.

Sida ersatte 1965 en myndighet som hette Nämnden för Internationellt Bistånd och 1968 satte man upp målet som man kämpat med att uppfylla sedan dess: att Sveriges bistånd ska uppgå till 1% av BNP. Det arbetet gick upp och ner under åren, men sedan 2006 har vi nått den gränsen varje år. Från början stavades Sida med versaler: SIDA. Men sedan en omorganisation 1995 har man stavat som ovan, då man slog ihop Sida med några andra biståndsmyndigheter för att bilda nya Sida.

Som sagt sätter Riksdagen och Regeringen upp ramar för Sidas arbete. 2003 beslutades om en Politik för global utveckling (PGU) som bland annat ska syra biståndsarbetet i Sverige. PGU handlar inte bara om biståndsarbete, utan om att skapa en övergripande hållbar global utvecklingspolitik. Man bestämde sig för att ha två huvudperspektiv: ett rättighetsperspektiv och de fattigas perspektiv. Det andra perspektivet, de fattigas, är det som styr biståndsarbetet. När man arbetar med hållbar utveckling i behövande länder, ska man ha de fattigas behov och intressen som grund för hur man arbetar. PGU har även åtta huvuddrag som de tycker ska genomsyra svensk utvecklingspolitik. I korthet kan man säga att dessa går ut på att arbeta för jämställdhet, demokrati, respekt för mänskliga rättigheter, ekonomisk och social utveckling samt även hållbara miljöaspekter.

Enligt ett beslut som fattades 2007 ska Sveriges utvecklingssamarbete, eller bilaterala bistånd, koncentreras till 30 länder runt om i världen. Denna koncentration kommer ta några år att genomföra, så man har till 2012 på sig att genomföra den. Just nu arbetar Sida i länder i fyra kontinenter: Afrika, Asien, Latinamerika och Europa. Förutom att själva arbeta på plats med bistånd och utveckling, så ger Sida även pengar till andra biståndsorganisationer, 13 stycken för att vara exakt. Sida ger också hjälp till diverse forskningsarbeten, som syftar till att hjälpa till att minska fattigdomen och förbättra levnadsvillkoren för människorna i länderna man samarbetar med.